1. W roku 2016 Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło świadczenia pieniężne z budżetu państwa dla medalistów igrzysk olimpijskich, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 176, z późn. zm.) dla 269 osób na łączną kwotę 8.263.647,67 zł. 
  1. W roku 2016 Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło świadczenia pieniężne z budżetu państwa dla medalistów igrzysk paraolimpijskich, zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 176, z późn.zm.) dla 251 osób na łączną kwotę  7.744.323,64 zł.
  1. W roku 2016 Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło świadczenia pieniężne z budżetu państwa dla medalistów zawodów Przyjaźń 84, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 176, z późn.zm.) dla 61 osób na łączną kwotę 1.920.309,44 zł.
  Czytaj całość
 • Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715, z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z dnia 4 marca 2016 r., poz. 278) wysokość świadczenia pieniężnego dla:

  1. medalistów igrzysk olimpijskich,
  2. medalistów igrzysk paraolimpijskich lub zawodów sportowych osób  niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 rokiem będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,
  3. medalistów igrzysk głuchych lub zawodów sportowych odbywających się przed 2001 rokiem będących odpowiednikiem igrzysk głuchych,
  4. medalistów zawodów Przyjaźń 84

  w 2016 roku wynosi 2.623,38 zł.

  Czytaj całość
 • WAŻNE

  Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2016 roku świadczenia pieniężne zostały zwolnione z opodatkowania (Dz. U. z 2015 r., poz.1321).

  Czytaj całość
  1. W roku 2015 Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło świadczenia pieniężne z budżetu państwa dla medalistów igrzysk olimpijskich na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715, z późn. zm.) dla 266 osób na łączną kwotę 7.787.341,22 zł. 

  2. W roku 2015 Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło świadczenia pieniężne z budżetu państwa dla medalistów igrzysk  paraolimpijskich, zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715, z późn. zm.) dla 241 osób na łączną kwotę  7.035.531,34 zł.

  3. W roku 2015 Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło świadczenia pieniężne z budżetu państwa dla medalistów zawodów Przyjaźń 84 na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715, z późn. zm.) dla 61 osób na łączną kwotę 1.817.522,35 zł.

  Czytaj całość
 • Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy budżetowej na rok 2015 (Dz. U. z dnia
  29 stycznia 2015 r., poz. 153) wysokość świadczenia pieniężnego dla:
  1. medalistów igrzysk olimpijskich,
  2. medalistów igrzysk paraolimpijskich lub zawodów sportowych osób  niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 rokiem będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,
  3. medalistów igrzysk głuchych lub zawodów sportowych odbywających się przed 2001 rokiem będących odpowiednikiem igrzysk głuchych,
  4. medalistów zawodów Przyjaźń 84

  w 2015 roku wynosi 2.483,77 zł.

  Czytaj całość
 • Uwaga

  Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.)  – opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek.

  Natomiast stosownie do art. 1 ust 1 pkt 2  ustawy opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub  w postępowaniu sądowym (wyjątek stanowią pełnomocnictwa notarialne).

  Czytaj całość
 • WAŻNE

  Świadczenie pieniężne przysługuje tylko osobie uprawnionej, która wnioskując o przyznanie świadczenia otrzymała stosowną Decyzję wydaną przez Ministra Sportu i Turystyki.
  W chwili śmierci świadczeniobiorcy ostatnie świadczenie wypłacane jest za miesiąc, w którym nastąpił zgon.
  O zgonie świadczeniobiorcy powinna poinformować Ministerstwo jego rodzina lub inne osoby spokrewnione, mając na uwadze, że w przypadku nieotrzymania stosownej informacji Ministerstwo będzie domagało się od spadkobierców zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń pieniężnych.
  Czytaj całość
 • Od 2000 roku urząd właściwy do spraw kultury fizycznej wypłaca świadczenia pieniężne dla medalistów olimpijskich.

  W ten sposób uhonorowano wybitnych sportowców – zdobywców medali olimpijskich. W uznaniu ich zasług państwo zagwarantowało im stały dochód, w formie świadczenia pieniężnego. Świadczenie to jest swego rodzaju gratyfikacją za znakomite osiągnięcia i jest przyznawane niezależnie od sytuacji finansowej osoby do niego uprawnionej.

  Czytaj całość
 • Ministerstwo  Sportu i Turystyki realizuje wypłaty świadczeń pieniężnych dla reprezentantów Polski zakwalifikowanych na igrzyska paraolimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywający się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich oraz zakwalifikowanych na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywających się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.

  Czytaj całość
 • "Przyjaźń 84"

  W chwili obecnej sprawy świadczeń pieniężnych dla reprezentantów Polski zakwalifikowanych na igrzyska olimpijskie odbywające się w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach „Przyjaźń 84" unormowane są w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz.715).

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM