Możliwości dofinansowania na poziomie krajowym

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.

Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Komisja Europejska zaproponowała koncentrację na ograniczonej liczbie celów tematycznych, zgodnych z priorytetami strategii „Europa 2020” i obowiązujących dla wszystkich funduszy objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych:

 

Cel tematyczny nr 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Cel tematyczny nr 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

Cel tematyczny nr 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

Cel tematyczny nr 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Cel tematyczny nr 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku             i zarządzania ryzykiem

Cel tematyczny nr 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

Cel tematyczny nr 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych instrumentów sieciowych

Cel tematyczny nr 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

Cel tematyczny nr 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Cel tematyczny nr 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

Cel tematyczny nr 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

 

Niestety w perspektywie finansowej 2014-2020 wśród wyszczególnionych przez Komisję Europejską celów tematycznych nie znalazła się turystyka, ale ze względu na jej interdyscyplinarność będzie możliwa realizacja działań związanych z tym obszarem  w ramach niektórych zaproponowanych celów.

Bliższe informacje na temat funduszy Unii Europejskiej znajdują się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Podział środków unijnych na programy krajowe przedstawia poniższa tabela.

Podział środków unijnych na programy krajowe

Program Infrastruktura i Środowisko

27,41 mld euro

Program Inteligentny Rozwój

8,61 mld euro

Program Polska Cyfrowa

2,17 mld euro

Program Wiedza Edukacja Rozwój

4,69 mld euro

Program Polska Wschodnia

2 mld euro

Program Pomoc Techniczna

700,12 mln euro

 

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM