• Zasady rozpatrywania wniosków o nadanie odznaki ”Za Zasługi dla Sportu” reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126). W celu uporządkowania procedur związanych z przyjmowaniem wniosków o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu” na podstawie w/w rozporządzenia, Biuro Ministra przekazuje następujące informacje:

  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje odznaki z własnej inicjatywy lub na wniosek organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego.

  Podstawą złożenia stosownego wniosku jest spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w § 2 ww. rozporządzenia, tj.:

  1. odznaka może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:

  • wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie spor­towym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
  • publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu,
  • wspieranie sportu.

  Warunkiem formalnym dla rozpatrzenia wniosku o przyznanie odznaki jest złożenie pisma przewodniego wraz z:

  1. wypełnionym wnioskiem o nadanie odznaki (przykładowy wzór wniosku) dla osoby, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • okresów pracy zawodowej lub społecznej w sporcie,
  • informacji (we wniosku „uzasadnienie wniosku”) przedstawiającej wybitne osiągnięcia, osoby wnioskowanej do nadania odznaki, w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu.

  2. oświadczeniem kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (przykładowy wzór oświadczenia).

  Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o przyznanie odznaki i załącznikami należy złożyć nie później niż 60 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

  Uprzejmie informujemy, że poprzednia trzystopniowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” jest odpowiednikiem odznaki „Za Zasługi dla Sportu” i nie podlega wymianie lub możliwości ubiegania się o ponowne nadanie odznaki złotej, srebrnej lub brązowej „Za Zasługi dla Sportu”.

  Uwaga: Jeżeli wnioskodawca nie złoży kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM