• 21 maja 2014 r. ministrowie zebrani na posiedzeniu Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu przyjęli plan prac UE w dziedzinie sportu na lata 2014-2017. Jest to drugi dokument tego typu przyjęty przez Radę. W myśl dokumentu działania państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej powinny koncentrować się wokół trzech obszarów: uczciwość w sporcie, gospodarczy wymiar sportu, sport i społeczeństwo.

  W ramach tych obszarów funkcjonować będzie pięć grup eksperckich:

  1. ds. ustawiania wyników sportowych
  2. ds. dobrego zarządzania
  3. ds. gospodarczego wymiaru sportu
  4. ds. prozdrowotnej aktywności fizycznej
  5. ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie

  Do prac w każdej z grup został wyznaczony przedstawiciel Polski.

  Grupa ekspercka ds. ustawiania wyników sportowych

  Zadaniem grupy będzie wymiana dobrych praktyk w zakresie zwalczania zjawiska ustawiania wyników zawodów sportowych. Realizacja tego celu będzie się w szczególności odnosić do ewentualnego zalecenia Komisji w sprawie najlepszych praktyk w tym zakresie. Rolą grupy będzie również stworzenie sprawozdania na temat aktualnej sytuacji w tym obszarze.

  Pierwsze posiedzenie grupy: 29 września 2014 r.

  Grupa ekspercka ds. dobrego zarządzania

  Zadaniem grupy będzie przygotowanie zaleceń dotyczących ochrony młodych sportowców i poszanowania praw dziecka w sporcie. Ponadto stworzenie zasad przewodnich dotyczących demokracji, praw człowieka i praw pracowniczych, zwłaszcza w kontekście procedury przyznawania prawa do organizacji dużych imprez sportowych i ewentualnie wykazu zobowiązań.

  Promowanie istniejących zasad dobrego zarządzania i ewentualnie stworzenie wykazu zobowiązań.

  Przygotowanie zaleceń lub wytycznych grupy eksperckiej dotyczących równości płci w sporcie i ewentualnie wykazu zobowiązań.

  Pierwsze posiedzenie grupy:  16 października 2014 r.

  Dokumenty (w wersji anglojęzycznej):

  1. Recommendations on the protection of young athletes and safeguarding children's rights in sport
  2. Promotion of existing Good Governance Principles oraz Załącznik
  3. Recommendations on Gender Equality in Sport
  4. Guiding Principles relating to democracy, human rights and labour rights, in particular in the context of the awarding procedure of major sport events

  Grupa ekspercka ds. gospodarczego wymiaru sportu

  Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej w celu pomiaru korzyści gospodarczych dla UE wynikających ze sportu, w oparciu o sporządzanie rachunków satelitarnych sportu w państwach członkowskich.

  Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej dotyczących dużych imprez sportowych, w szczególności w zakresie aspektów związanych z dziedzictwem takich imprez z naciskiem na równowagę społeczną, gospodarczą i środowiskową.

  Opracowanie praktycznych wskazówek na temat zachęcania do przejrzystego i długoterminowego inwestowania w sport, w tym w ramach unijnego finansowania, między innymi w oparciu o zalecenia z 2012 r. w sprawie stabilnego finansowania sportu, obejmującego pomoc państwa.

  Pierwsze posiedzenie grupy: 23-24 września 2014 r.

  Dokumenty (w wersji anglojęzycznej):

  1. Recommendations to measure the economic benefits of sport in the EU based on the ongoing work to promote the set-up of SSAs in the Member States
  2. Recommendations on major sport events, in particular on legacy aspects with a focus on social, economic and environmental sustainability

  Grupa ekspercka ds. prozdrowotnej aktywności fizycznej

  Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej dotyczących wspierania wychowania fizycznego w szkołach, w tym w zakresie sprawności ruchowej we wczesnym dzieciństwie, i inicjowania cennych kontaktów z sektorem sportu, władzami lokalnymi oraz sektorem prywatnym.

  Koordynowanie realizacji zalecenia Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej.

  Pierwsze posiedzenie grupy: 13 października 2014 r.

  Dokumenty (w wersji anglojęzycznej):

  1. Recommendations to encourage physical education in school
  2. Coordination of the implementation of the Council Recommendation on HEPA

  Grupa ekspercka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie

  Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej na temat zachęcania do wolontariatu w sporcie, w tym najlepszych praktyk w zakresie mechanizmów prawnych i fiskalnych.

  Wymiana najlepszych praktyk i sprawozdanie ze stanu prac w zakresie włączenia kwalifikacji sportowych do krajowych ram kwalifikacji z odniesieniem do europejskich ram kwalifikacji.

  Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej dotyczących wkładu sportu w zwiększanie szans na zatrudnienie młodych ludzi, w tym młodych zawodowych sportowców, i tworzenia miejsc pracy w sporcie i na rynku pracy powiązanym ze sportem.

  Opracowanie praktycznych wskazówek na temat zgodności krajowych ram kwalifikacji z międzynarodowymi standardami kwalifikacyjnymi międzynarodowej federacji sportowej.

  Przygotowanie sprawozdania na temat stanu prac w zakresie realizacji wytycznych UE dotyczących dwutorowych karier sportowców.

  Pierwsze posiedzenie grupy: 13 listopada 2014 r.

  Dokumenty (w wersji anglojęzycznej):

  1. Recommendations to encourage volunteering in sport, including best practices on legal and fiscal mechanisms

   

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM