Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 będą realizowane trzy typy programów: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalny.

Polska będzie uczestniczyć w siedmiu programach transgranicznych, dwóch transnarodowych: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa oraz w programie międzyregionalnym INTERREG EUROPA.

 

Programy transgraniczne (Polska-Słowacja, Litwa-Polska, Południowy Bałtyk (Dania, Litwa, Niemcy, Polska, Szwecja), Czechy-Polska, Polska-Meklemburgia, Polska-Brandenburgia, Polska-Saksonia) służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja służy wzmocnieniu współpracy poprzez wzrost liczby wspólnych inicjatyw dotyczących między innymi ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej, czy wzajemnych kontaktów młodzieży.

 

Programy transnarodowe (Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa) umożliwiają współpracę w ramach ściśle określonych obszarów geograficznych. Programy te pozwalają przezwyciężać wyzwania o znaczeniu ponadregionalnym i lepiej wykorzystywać potencjały współpracujących regionów.

 

Program międzyregionalny (INTERREG EUROPA) pozwala na unowocześnienie polityk regionalnych oraz efektywniejsze i lepiej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych. Umożliwia współpracę partnerów z UE, Norwegii, Szwajcarii.


Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS), zainaugurowana w 2004 r., jest polityką Unii Europejskiej skierowaną do państw sąsiadujących nieobjętych obecnie perspektywą członkostwa.

Podstawą prawną funkcjonowania EPS jest art. 8 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym „Unia rozwija szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii i charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy".

W latach 2014-2020 planowane jest utworzenie dwóch programów wzdłuż wschodniej granicy Polski:

  • Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (PL-BY-UA),
  • Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja (PL-RU).

Bliższe informacje znajdują się na stronie www.ewt.gov.pl

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM