• Dla organizacji

  Jeśli jesteś przedstawicielem lub osobą działającą z ramienia organizacji sportowej i poszukujesz przydatnych informacji – trafiłeś w odpowiednie miejsce. Tutaj dowiesz się, jak wiele ciekawych przedsięwzięć  odbywa  się w obszarze wolontariatu sportowego oraz jak cenne korzyści można odnieść dzięki współpracy w wolontariuszami.

  Regulacje prawne dot. wolontariatu istotne dla organizacji

  Obowiązki organizacji korzystających ze świadczeń wolontariuszy są ściśle powiązane z prawami samych wolontariuszy. W myśl ustawy o organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje takie zobowiązane są do szeregu działań, z których wiele uzależnionych jest od potrzeb wolontariusza, a tylko niektóre są narzucone przez samą ustawę.

  1. Organizacja musi zawrzeć z  wolontariuszem porozumienie. W przypadku współpracy trwającej krócej niż 30 dni może to być umowa ustna, jeśli dłużej niż 30 dni –  umowa pisemna. Umowa może zostać także podpisana, w odniesieniu do współpracy trwającej krócej niż 30 dni na prośbę wolontariusza.
  2. Na prośbę wolontariusza organizacje zobligowane są do wystawienia zaświadczenia o działalności wolontariusza wraz z jej zakresem oraz opinii na temat jego kompetencji, predyspozycji i postawy.
  3. W przypadku porozumienia na czas krótszy niż 30 dni, a także przez pierwsze 30 dni umowy na czas nieokreślony, organizacja ponosi również koszty ubezpieczenia wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  4. Organizacje korzystające z usług wolontariuszy mają obowiązek zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami BHP, co oznacza, iż w przypadkach koniecznych muszą zapewnić specjalną odzież ochronną.
  5. Organizacja ma obowiązek zwrotu kosztów podróży służbowych oraz związanych z nimi diet.
  6. Organizacje zobligowane są do informowania wolontariuszy o ryzyku wynikającym z ich działalności, a także o ich prawach i obowiązkach.

  Ponadto, według Karty wolontariusza, organizacje zatrudniające wolontariuszy  mają następujące powinności, m.in.: – znać i przestrzegać prawa wolontariuszy; – organizować pracę wolontariusza i pracownika płatnego tak, by miała ona charakter uzupełniający się; – poszerzać zakres swojej działalności za sprawą zaangażowania w różne projekty wolontariuszy; – pilnować, by wolontariusz nie wykonywał pracy, którą wcześniej miał w swoich obowiązkach płatny pracownik;- ponosić koszty związane z pracą wolontariuszy;- troszczyć się o wolontariusza, nie wywierać na niego żadnych presji, nie zmuszać go do wykonywania zadań, która są niezgodne z jego  przekonaniami.

  Biała Księga na Temat Sportu – Propagowanie wolontariatu i aktywnej postawy obywatelskiej przez sport

  Biała księga na temat sportu zawiera szereg działań, które zostaną wdrożone lub będą wspierane przez Komisję Europejską. Zebrane, działania te tworzą plan działania „Pierre de Coubertin", który będzie służył jako wytyczna dla Komisji w prowadzeniu działań związanych ze sportem w ciągu najbliższych lat.

  Według Białej księgi sport „pobudza istotne wartości, takie jak duch zespołowy, solidarność, tolerancja oraz zasada fair play, przyczyniając się do indywidualnego rozwoju i samorealizacji. Propaguje aktywny udział obywateli europejskich w życiu społecznym i przez to pomaga rozwinąć aktywną postawę obywatelską".

  Niestety sport „napotyka również nowe zagrożenia i wyzwania, które pojawiły się w społeczeństwie europejskim, takie jak naciski komercyjne, wykorzystywanie młodych zawodników sportowych, doping, rasizm, przemoc, korupcja i pranie brudnych pieniędzy."

  Dlatego tak bardzo istotne jest, aby organizacje sportowe, które organizują i promują dyscypliny sportowe, robiły to „w poszanowaniu prawodawstwa krajowego i wspólnotowego. Muszą uwzględniać w swoim działaniu „społeczne, wychowawcze i kulturowe funkcje sportu, na których opiera się jego specyfika, tak aby przestrzegać kodeksu etycznego i propagować solidarność niezbędną do zachowania roli społecznej sportu. Instytucje europejskie uznały szczególną rolę odgrywaną w społeczeństwie europejskim przez sport, którego struktury działają na zasadzie wolontariatu, pod względem zdrowia, wychowania, integracji społecznej i kultury."

  Przynależność do zespołu, zasady, takie jak fair play, stosowanie reguł gry, szacunek do innych, solidarność i dyscyplina oraz organizowanie amatorskich klubów sportowych nienastawionych na zysk i opartych na wolontariacie wzmacniają aktywne postawy obywatelskie. Działanie na zasadzie wolontariatu w organizacjach sportowych dostarcza wielu okazji do kształcenia pozaformalnego, które powinno być uznane i podkreślone. Sport oferuje również atrakcyjne możliwości dla zaangażowania osobistego i na rzecz społeczeństwa i może pomóc w zerwaniu ze światem przestępczym.

  Czytaj całość

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM