Badania i analizy w obszarze sportu i infrastruktury sportowej

Biuro Ministra odpowiada za koordynację działalności analityczno-planistycznej w zakresie zadań ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w obszarze sportu. Opracowania o charakterze badawczo-analitycznym są realizowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne lub wykonywane w ramach pracy własnej odpowiednich komórek organizacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem prowadzenia działalności badawczo-analitycznej w obszarze sportu jest optymalizacja prowadzonej polityki, a tym samym przygotowanie możliwie najlepiej dopasowanej do potrzeb interwencji w obszarze sportu.

W zakładce zostały umieszczone zarówno analizy, których realizacja była finansowana ze środków MSiT, jak i podstawowe, istotne z punktu widzenia kreowania polityki dokumenty opracowane przez inne podmioty publiczne (w tym organizacje międzynarodowe) lub środowisko naukowe.

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM