Sport

Ministerstwo

Nowe oznakowanie tras rowerowych

Drukuj
1 2 3

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 890) oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 891) określające nowe oznakowanie na drogach i szlakach rowerowych.

Nowe przepisy wprowadzają znaki, które pozwolą w sposób czytelny i jednoznaczny przekazać rowerzyście informacje dotyczące szlaku rowerowego, jego rzeczywistego przebiegu, zmiany kierunku oraz występujących na nim utrudnień. Dzięki konstrukcji nowego systemu znakowania szlaków w Polsce uzyska się m.in. możliwość spójnego i czytelnego oznakowania tras rowerowych stanowiących kontynuację tras przebiegających przez państwa graniczące z Polską (np. w ramach systemu EuroVelo – europejskiej sieci szlaków rowerowych), jak również tworzenia szlaków ponadregionalnych, które są planowane do realizacji w najbliższych latach. Usystematyzowane oznakowanie szlaków rowerowych służyć będzie m.in. realizowanym obecnie, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, projektom pn. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej.