• Światowa Konferencja Antydopingowa, fot. S.Rybok

  Minister Witold Bańka: W kwestii dopingu Europa musi mówić jednym głosem

  Czytaj całość
 • Grafika: W 2019 roku Katowice będą stolicą globalnej walki z dopingiem!

  Minister W.Bańka: W Polsce zapadną kluczowe decyzje wyznaczające kierunek walki z dopingiem

  Czytaj całość
 • Minister Bańka przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA)

  Czytaj całość
 • Zainteresowani dowiedzieli się jak skutecznie ubiegać się o środki UE

  Czytaj całość
 • fot. Jessica Sperer

  Spotkanie z Hansem-Georgem Engelke, sekretarzem stanu odpowiedzialnym za sport w Niemczech

  Czytaj całość
 • Walka z dopingiem w sporcie jest w Polsce regulowana aktami normatywnymi rangi ustawowej, a także wiążącymi nasz kraj ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Katalog ten uzupełnić należy o przepisy stosowane przez organizacje sportowe, tworzone przez Światową Agencję Antydopingową lub, w sposób zgodny z nimi, przez międzynarodowe federacje sportowe. 

  Normy antydopingowe, stanowiące prawo powszechnie obowiązujące, pomieszczono w polskim porządku prawnym przede wszystkim w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz pośrednio w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.), czy ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Prawo powszechnie obowiązujące to także ratyfikowane umowy międzynarodowe. W ich ramach normy antydopingowe funkcjonują w Konwencji Antydopingowej Rady Europy z dnia 16 listopada 1989 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 15, poz. 149) oraz w Międzynarodowej konwencji sporządzonej w Paryżu w dniu 19 października 2005 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999), przyjętej pod auspicjami UNESCO. 
   
  Pośród aktów prawa wewnątrzorganizacyjnego ruchu sportowego, zawierających normy antydopingowe, wymienić należy przede wszystkim Kodeks Antydopingowy Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), wraz z międzynarodowymi standardami tej organizacji oraz regulaminy antydopingowe poszczególnych międzynarodowych federacji sportowych, opracowane w pełnej zgodności z Kodeksem.
   
  Organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie jest w Polsce Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Odpowiada ona za koordynację krajowego programu zwalczania dopingu w sporcie, w ramach którego realizowane są m.in. kontrole antydopingowe oraz projekty o charakterze profilaktycznym.
  Analizą próbek fizjologicznych zawodników pobranych w wyniku kontroli antydopingowej zajmuje się Instytut Sportu, w którego strukturach działa Zakład Badań Antydopingowych, czyli jedno z 33 posiadający akredytację WADA laboratoriów antydopingowych na świcie.
  Czytaj całość
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), będąca organizacją wyspecjalizowaną ONZ, zajęła się, przy początkowej współpracy ze strony Rady Europy, problematyką walki z dopingiem w sporcie, przygotowując projekt Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie.
  Czytaj całość
 • Światowa Agencja Antydopingowa (World Anti-Doping Agency, WADA) została powołana do życia na mocy ustaleń Światowej Konferencji nt. Dopingu w Sporcie, która odbyła się Lozannie w dniach 2-4 lutego 1999 r.

  Czytaj całość
 • Rada Europy jako jedna z pierwszych organizacji międzynarodowych podjęła zdecydowaną walkę ze zjawiskiem dopingu w sporcie.

  Czytaj całość
 • W działaniach na rzecz walki z dopingiem w sporcie ważną rolę odgrywa Unia Europejska. Chociaż w prawie pierwotnym nie ma zapisu poświęconego polityce antydopingowej, to jednak w przeciągu ostatnich 10 lat, Unia Europejska wypracowała swoje stanowisko w kwestii walki z dopingiem.

  Czytaj całość

Antydoping w Polsce

Współpraca międzynarodowa

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM