Sport

Program Rozwoju Sportu do roku 2020.

Drukuj
1 2 3

31 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Sportu do roku 2020”. Jest to pierwszy dokument strategiczny dotyczący obszaru sportu, wpisujący się w nowy porządek zarządzania strategicznego, określony w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Przygotowanie dokumentu stanowi także realizację zobowiązania określonego w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Program Rozwoju Sportu do roku 2020 zachowuje ponadto spójność z innymi obowiązującymi dokumentami strategicznymi, m.in. Długookresową Strategią Rozwoju Kraju, Strategią Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego 2020.

W związku z dążeniem do zapewnienia maksymalnej zgodności dokumentu z obowiązującymi krajowymi dokumentami strategicznymi oraz wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi obszaru sportu i aktywności fizycznej, zaprezentowano w nim nowe podejście do sportu rozumianego jako ważny obszar polityki publicznej. Został on przedstawiony w kontekście innych polityk, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia, edukacji, transportu, turystyki, planowania przestrzennego oraz rynku pracy i polityki społecznej, szczególnie w aspekcie potencjału sportu w budowaniu kapitału społecznego.

Takie ujęcie sportu sprawia, że interwencja w tym obszarze staje się również zbilansowana ekonomicznie. Inwestycje w sport należy traktować przede wszystkim jako szeroko rozumianą prewencję zdrowotną oraz sprzyjanie postawom prospołecznym. Upowszechnianie podejmowania prozdrowotnej aktywności fizycznej obniża koszty przeznaczane na opiekę zdrowotną oraz ubezpieczenia socjalne, a także pozytywnie oddziałuje na pracowników, m.in. zmniejszając ilość absencji w pracy czy zwiększając efektywność i kreatywność. Ponadto sport pełni funkcję wychowawczą, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej. Nie do przecenienia jest również rola sportu jako istotnej gałęzi gospodarki w kontekście kreowania popytu na produkty i usługi okołosportowe (np. odzież, usługi turystyczne) oraz sprzyjania innowacyjności.

Określoną w dokumencie wizją, której realizacji będą służyć strategiczne działania podejmowane w obszarze sportu, jest społeczeństwo, które ma wykształcony nawyk podejmowania aktywności fizycznej dostatecznie często i intensywnie, aby dzięki temu móc dłużej cieszyć się życiem w zdrowiu, a tym samym zarówno zwiększyć poziom zadowolenia z życia, jak i obniżyć koszty społeczne związane z prowadzeniem niezdrowego trybu życia. Celem głównym zapisanym w dokumencie jest stworzenie takich warunków, które umożliwią zbliżenie się do zarysowanej wizji, idealnego stanu docelowego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa. Cel główny zakłada dwa główne komponenty – działania związane z tworzeniem warunków (infrastruktury, oferty, struktury organizacyjnej) dla upowszechniania aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe związane z:

 • zapewnieniem warunków i oferty dla powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia,
 • wykorzystaniem sportu na rzecz budowy kapitału społecznego,
 • poprawą warunków organizacyjno-prawnych dla rozwoju sportu oraz zwiększeniem dostępności wykwalifikowanych zasobów kadrowych,
 • wykorzystaniem potencjału sportu na poziomie wyczynowym na rzecz upowszechnienia aktywności fizycznej lub promocji Polski na arenie międzynarodowej.

 

 

 

 • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
 • LOGO - INSTYTUT SPORTU
 • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
 • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 • LOGO - KLUB POLSKA
 • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
 • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
 • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM